REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich postanowień umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających postanowienia poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Badura Legal Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Biskupińska 23 D/37, 30-732 Kraków). W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i odpowiednie przepisy prawa.

 

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Sklep – sklep funkcjonujący pod adresem internetowym https://dokumentyfirmy.pl

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

3) Produkt – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu – m.in. artykuł, poradnik, arkusz kalkulacyjny, wzór dokumentu. Produkt przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Produktu.

4) Regulamin – niniejszy regulamin,

5) Sprzedający – Ewelina Badura, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Badura”, ul. Biskupińska 23 D/37, 30-732 Kraków, NIP: 8681938331, e-mail: kontakt@dokumentyfirmy.pl konto bankowe: 39 1140 2004 0000 3202 6966 4122

6) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Produktu.

 

§ 2 Zakup Produktu

1. Zakupu Produktu może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Użytkownik może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Produktu w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.

4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.

5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu tpay.com, którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).

6. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny i płatność kartą.

7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedającym zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

8. Zakupiony przez Użytkownika Produkt dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust. 7 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu.

 

§ 3 Produkt

1. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedającym pod adresem kontakt@dokumentyfirmy.pl

4. Jeśli charakter Produktu tego wymaga (np. wzór dokumentu prawnego) Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.

5. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedający dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu. Sprzedający nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktu, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedającego w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedającym i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedającym.

 

§ 4 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedającym umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Jeśli w toku zakupu Produktu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym.

 

§ 5 Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.

2.. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedającego, tj. kontakt@dokumentyfirmy.pl

3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedający wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

4. Sprzedający ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

 

§ 6 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod tym adresem.

 

§ 7 Reklamacja i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedający wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły rozwiązywania sporów zostaną uzgodnione przez strony konfliktu.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedającym.

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 8 Zmiany Regulaminu

Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na: www.dokumentyfirmy.pl Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedającym.

 

§9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

2. W przypadku braku polubownego załatwienia sporu sprawę rozstrzygnie sad właściwy miejscowo i rzeczowo.